POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU OPĆEG AKTA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

  • Naziv akta: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić „Varaždin“ (studeni 2023.)
  • Razlozi donošenja akta: drugačije uređenje pojedinih članaka Pravilnika koji su se u primjeni pokazali neodgovarajućim.
  • Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga: 30 dana, 04.11. – 03.12.2023. godine
  • Način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na priloženom obrascu. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 03.12.2023. godine na adresu elektroničke pošte: info@djecjivrticvz.hr. Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Tajana Dodić, tel. 042 / 203 – 254, e-mail, tajnik@djecjivrticvz.hr
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici http://www.djecjivrticvz.hr. U slučaju da ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Nacrt Prijedloga - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i mjerilima upisa
Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU OPĆEG AKTA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

  • Naziv akta: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić „Varaždin“
  • Razlozi donošenja akta: Usklađenje Pravilnika o upisima i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić „Varaždin“ s izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
  • Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga: 30 dana, 21.02. – 23.03.2023. godine
  • Način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na priloženom obrascu. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 23.3.2023. godine na adresu elektronske pošte: vrticvz@gmail.com. Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Tajana Dodić, tel. 042 / 203 – 254, e-mail, vrticvz@gmail.com.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici http://www.djecjivrticvz.hr. U slučaju da ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Nacrt Prijedloga - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i mjerilima upisa
Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja
Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i mjerilima za upis djece u DV Varaždin

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (” Narodne novine”, broj 85/10.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću „Varaždin“, službeniku za informiranje Dječjeg vrtića „Varaždin“:

• pisanim putem na adresu:
Dječji vrtić „Varaždin“
Dravska 1, 42000 Varaždin
• putem elektroničke pošte:
vrticvz@gmail.com
• telefaksom na broj:
042/203564
• telefonom na broj:
042/203254

Obrazac broj 2 - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac broj 3 - ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
Obrazac broj 4 - ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Odluka - službenik za informiranje
Godišnje izvješće - 2020.
Godišnje izvješće - 2020.
Godišnje izvješće - 2019.
Godišnje izvješće - 2018.
Godišnje izvješće - 2017.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Da biste pogledali Pravilnik kliknite ovdje.

Erasmus+ projektima do modernizacije vrtića

Za prikaz članka kliknite ovdje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada. Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem. Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske. Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).