Programi

Dječji vrtić "Varaždin", Varaždin, Dravska 1, je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Varaždin. Vrtić provodi program izvanobiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi pridržavajući se Zakona o predškolskom dgoju i naobrzabi i Programskog usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece.

U skladu sa navedenim, vrtić provodi:

- 10 satni redovni program
- program predškole
- program rada s djecom s teškoćama u razvoju
- kraći program ranog učenja stranog jezika

Program rada dječjeg vrtića "Varaždin" ima za cilj zajedničko unapređivanje kvalitete života i življenja djece i odraslih. Kako bi se zadovoljio osnovni cilj programa, odgojno-obrazovni rad temelji se na poštivanju prava djece i zadovoljavanju njihovih potreba i interesa u skladu sa razvojnim mogućnostima svakog djeteta. Uporište u poštivanju prava djece i praćenju njihovih interesa, odgojno-obrazovni djelatnici pronalaze u novoj paradigmi o razvoju djeteta. Naime, sliku koju mi razvijamo o djetetu jest da je ono kompetentno biće, prirodno zainteresirano i motivirano za istraživanje svijeta koji ga okružuje i ima svoj jedinstveni obrzac razvoja.

U skladu s tim stručni djelatnici (odgojitelji i stručni tim) u vrtiću dizajniraju i kreiraju prostor u skladu s interesima djece jer autentično učenje djeteta je ono koje se događa prirodno u bogatom poticajnom okruženju. Stoga odgojitelji stvaraju dinamičan i poticajan prostor koji neprestano potiče potencijale djeteta, da istražuje i uči kroz igru u suradnji sa svojim vršnjacima i drugim odraslima u vrtiću. Stvaranjem bogatog okruženja u odgojnim skupinama potičemo razvoj samostalnosti, sigurnosti, prava na slobodu i izbor i autonomiju djeteta. Stimulativan i poticajan prostor, također pomaže djeci u razvoju emocionalne inteligencije kao i razvoj socijalnih znanja i vještina.

Osim dizajniranja prostora u skladu sa dječjim potrebama i interesima, vrtić provodi fleksibilnu organizaciju vremena. Svako dijete ima svoj ritam i brzinu učenja. Ukoliko stvaramo bogato okruženje u kojem dijete samostalno odlučuje sa čime i kako će se igrati, odnosno učiti, ne prekidamo aktivnost djeteta jer učenje je proces koji napreduje spiralnom, a ne linearnom progresijom. Stoga djeca u našoj ustanovi maju dovoljno vremena završavati započete aktivnosti, učiti vlastitim, prirodnim tempom. Ritam dana u vrtiću prilagođavamo uzrastu djeteta, a ne odgojitelja. Kako bi u tome i uspjeli promatramo djecu, slušamo ih i pokušavamo razumijeti njihove aktivnosti i ponudom adekvatnih materijala omogućiti nastavak konstruiranja znanja.

Kvaliteta života i rada u vrtiću promiće se i razvojem kvalitete suradničkih odnosa svih aktera odgojno-obrazovnog procesa. Razvoj i uspostava suradničkih odnosa predstavlja glavnu značajku razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću "Varaždin". Razvoj takvih odnosa provodi se na svim razinama dijete-dijete, dijete-odrasli i odrasli-odrasli. Takvim promišljanjem razvoja odgojno-obrazovnog procesa razvijamo partnerske odnose ne samo s djecom, već i roditeljima koji su također važni dio našeg odgojnog procesa. Suživot djece i odraslih omogućava razvoj demokratskih odnosa, što s druge strane omogućava djetetu da bude ravnopravni član u suodlučivanju o pitanjima koja se tiču njegova življenja i učenja u vrtiću.

Dječji vrtić "Varaždin" smatra roditelje kao partnere u odgojno-obrazovnom procesu. Roditelji su prvi i jedini odgojitelji svome djetetu, ali imaju pravo na pomoć i podršku. Pomoć i podrška pruža se roditeljima kroz komunikacijske roditeljske sastanke, razne obavijesti i stručne članke u kutićima za roditelje. Odgojitelji Andreja Kirchbaum i Krešimir Plantak i pedagog Ksenija Pletenac završili su UNICEF-ov program radionica za roditelje "Rastimo zajedno" te roditeljima djece do navršene četvrte godine života organiziramo radionice pod nazivom "Prve tri su najvažnije".

Helena Vidović, mag. logoped