Programi

Dječji vrtić "Varaždin", Varaždin, Dravska 1, je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Varaždin. Vrtić provodi program izvanobiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi pridržavajući se Zakona o predškolskom dgoju i naobrzabi i Programskog usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece.

U skladu sa navedenim, vrtić provodi:

- 10 satni redovni program
- program predškole
- program rada s djecom s teškoćama u razvoju
- kraći program ranog učenja stranog jezika
- kraći sportski program

Program rada dječjeg vrtića "Varaždin" ima za cilj zajedničko unapređivanje kvalitete života i življenja djece i odraslih. Kako bi se zadovoljio osnovni cilj programa, odgojno-obrazovni rad temelji se na poštivanju prava djece i zadovoljavanju njihovih potreba i interesa u skladu sa razvojnim mogućnostima svakog djeteta. Uporište u poštivanju prava djece i praćenju njihovih interesa, odgojno-obrazovni djelatnici pronalaze u novoj paradigmi o razvoju djeteta. Naime, sliku koju mi razvijamo o djetetu jest da je ono kompetentno biće, prirodno zainteresirano i motivirano za istraživanje svijeta koji ga okružuje i ima svoj jedinstveni obrzac razvoja.

U skladu s tim stručni djelatnici (odgojitelji i stručni tim) u vrtiću dizajniraju i kreiraju prostor u skladu s interesima djece jer autentično učenje djeteta je ono koje se događa prirodno u bogatom poticajnom okruženju. Stoga odgojitelji stvaraju dinamičan i poticajan prostor koji neprestano potiče potencijale djeteta, da istražuje i uči kroz igru u suradnji sa svojim vršnjacima i drugim odraslima u vrtiću. Stvaranjem bogatog okruženja u odgojnim skupinama potičemo razvoj samostalnosti, sigurnosti, prava na slobodu i izbor i autonomiju djeteta. Stimulativan i poticajan prostor, također pomaže djeci u razvoju emocionalne inteligencije kao i razvoj socijalnih znanja i vještina.

Osim dizajniranja prostora u skladu sa dječjim potrebama i interesima, vrtić provodi fleksibilnu organizaciju vremena. Svako dijete ima svoj ritam i brzinu učenja. Ukoliko stvaramo bogato okruženje u kojem dijete samostalno odlučuje sa čime i kako će se igrati, odnosno učiti, ne prekidamo aktivnost djeteta jer učenje je proces koji napreduje spiralnom, a ne linearnom progresijom. Stoga djeca u našoj ustanovi maju dovoljno vremena završavati započete aktivnosti, učiti vlastitim, prirodnim tempom. Ritam dana u vrtiću prilagođavamo uzrastu djeteta, a ne odgojitelja. Kako bi u tome i uspjeli promatramo djecu, slušamo ih i pokušavamo razumijeti njihove aktivnosti i ponudom adekvatnih materijala omogućiti nastavak konstruiranja znanja.

Kvaliteta života i rada u vrtiću promiće se i razvojem kvalitete suradničkih odnosa svih aktera odgojno-obrazovnog procesa. Razvoj i uspostava suradničkih odnosa predstavlja glavnu značajku razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću "Varaždin". Razvoj takvih odnosa provodi se na svim razinama dijete-dijete, dijete-odrasli i odrasli-odrasli. Takvim promišljanjem razvoja odgojno-obrazovnog procesa razvijamo partnerske odnose ne samo s djecom, već i roditeljima koji su također važni dio našeg odgojnog procesa. Suživot djece i odraslih omogućava razvoj demokratskih odnosa, što s druge strane omogućava djetetu da bude ravnopravni član u suodlučivanju o pitanjima koja se tiču njegova življenja i učenja u vrtiću.

Dječji vrtić "Varaždin" smatra roditelje kao partnere u odgojno-obrazovnom procesu. Roditelji su prvi i jedini odgojitelji svome djetetu, ali imaju pravo na pomoć i podršku. Pomoć i podrška pruža se roditeljima kroz komunikacijske roditeljske sastanke, razne obavijesti i stručne članke u kutićima za roditelje. Odgojitelji Krešimir Plantak Večerin, odgojiteljica Snježana Veselić i psihologinja Ana Jelušić završili su UNICEF-ov program radionica za roditelje "Rastimo zajedno" djece do navršene četvrte godine života te se za roditelje svake godine organiziraju radionice pod nazivom "Prve tri su najvažnije". Odgojiteljica Josipa Papec te odgojitelji Jurica Šincek i Marko Hrastić završili su dodatnu edukaciju iz kineziologije te vode kraći sportski program za djecu polaznike DV "Varaždin" u poslijepodnevnim satima u objektu Trakošćanska.

Ravnateljica DV "Varaždin": Helena Vidović, mag. logopedije